Оценете
(3 гласа)
Уреди за измерване параметрите на ел. мрежи

Софтуер ElnetWeb

Общи сведения:

Софтуерът ElNetWeb е важна част от една система за контролно мерене, както и анализ качеството на електроенергията. Софтуерът е предназначен да изтегля и съхранява измерените параметри от уредите, инсталирани в ел. мрежата, като в последствие посредством простия за употреба интерфейс тази информация може да бъде анализирана от потребителя.

Някои от качествата на ElnetWeb:

 • Изключително лесна инсталация - чрез стартиране само на един файл
 • Съвместим с операционна система Windows XP или Windows 7
 • Многоезичен интерфейс - вече и на Български език
 • Вход чрез потребителско име и парола, като по този начин се предотвратява достъп на нежелани лица

Начален екран потребителски вход

Начален екран logged in

Изготвяне на Отчети:

Фактуриране:

Потребителите могат лесно да изготвят отчет за сметките за определен период от време, който ще представи консумираната енергия и цената и

 • Лесен избор на датите
 • Графично сравнение на сметките, спрямо предишни години
 • Възможност за запис в PDF файл
 • Принтиране

Отчети за консумираната енергия:

 • Избор между Дневен, Месечен, Годишен отчет
  1. Дневен - подробен отчет за консумираната енергия на ден и за тарифа, включително графично изобразяване, което позволява лесно да се установи промяната на консумацията
  2. Месечен – отчет от дата до дата, включително графично изобразяване на консумацията, което онагледява разликата в консумираната енергия между тарифите
  3. Годишен – за цялата година, включително графика на консумацията, чрез която лесно се прави сравнение между консумираната енергия за всеки месец през цялата година
 • Възможност за отчет на консумацията по фази
 • Показване на консумираната енергия по тарифи
 • Оцветяване в друг цвят на редовете, в които консумацията е значително различваща се от останалите
 • Възможност за запис в PDF файл
 • Принтиране

Екран Консумация

Дневен отчет

Месечен отчет

Годишен отчет

Данни в реално време:

Софтуерът има възможност да показва измерените данни от уредите.

Екран реално време

Данни в реално време

Показание на Енергия

Състояние на уредите

Ток и Напрежение

Качество на мощността

Хармоници по ток синусоидална форма

Хармоници по напрежение стълбица

Хармоници по ток стълбица

Графично представяне на измерените данни:

Софтуерът позволява мониторинг на уредите и съхраняване на измерените данни в графичеи и табличен вид.

Графични показания

 • Възможност за графично и таблично представяне на 21 параметъра, които могат да бъдат променяни, съгласно изискванията на клиента
 • Възможност за принтиране на графиките и таблиците
 • Запис на данните в SCV файл. Той се отваря с EXCEL и потребителят може да обработвате съхранените данни, съгласно своите изисквания

Екран Графики

Графично представяне

Таблично представяне

CSV файл

Качество на мощността (Възможно с уред ElNet-PQ):

Софтуерът дава възможност за мониторинг качеството на мощността, запис на събития, както и тяхното показване.

EN 50160 Отчет

За желаните от потребителя дати и устройства, той може лесно да създаде отчети, които ще представят резултати от тестове, съгласно стандарта EN50160.

Wave Forms

Показание на всички записани събития от EN50160

СТИМАР 1 ЕООД