Компенсация на
реактивна мощност:

Галерия снимки

Компенсация на реактивна мощност:

Стандарт IEC60871:


19.2 Превключващи пренапрежения

Остатъчното напрежение на един кондензатор преди възбуждане(изпълване с енергия) не трябва да превишава 10% Un (виж. 4.1 а). Зареждането на кондензаторната група с ограничителен прекъсвач, обикновено причинява кратковременно пренапрежение, първият пик на който не превишава пъти приложеното напрежение (максимална синусоидална мощност) за максимална родължителност ½ цикъл.

Прието е, че кондензаторите могат да бъдат превключени 1000 пъти на година при тези условия. Присъединеният пиков кратковременен ток на претоварване може да достигне 100 In, виж 32.2).В случаите в които кондензаторите се превключват по-често, стойността на пренапреженовата амплитуда и продължителност и кратковременен ток на претоварване, трябва да бъде ограничено на по-ниски нива. Тези ограничения и/или намалявания трябва да бъдат съгласувани със стандарта.

20. Максимално допустим ток

Кондензаторите трябва да бъдат подходящи за продължителна работа при максимална синусоидална мощност, ток от 1.3 пъти получилия се ток при номинално синусоидално напрежение и номинална честота, с изключение на кратковременните. Зависейки от стойността на действителния капацитет, който може да бъде max 1.15Cn, максималният ток може да достигне 1.5In (виж параграф 32).

Тези фактори за токовете на претоварване са очаквани, за да се погрижат за/предпазят комбинираните ефекти, дължащи се на хармоници и пренапрежения 1.1Un според 19.1.

Част 5: Изисквания за безопасност

21. Разреждащи устройства

Всеки кондензатор трябва да бъде подсигурен със средство за разреждане до 75V или по-малко от първоначалното пиково напрежение Un. Горното изискване се отнася за групи с Un25kV. Максималното време за разреждане е 10мин. Както за самите кондензаторите, така и за кондензаторните групи. Не трябва да има никакъв комутатор, предпазител или някакво изолиращо устройство между кондензатора и/или групата и разреждащото устройство както е дефинирано по-горе.

Едно разреждащо устройство не е заместител на закъсяване на клемите на кондензатора и заземяване, преди докосване.

32.2 Кратковременни токове на претоварване

Кратковременните токове на претоварване с висока амплитуда и висока честота могат да настъпят когато кондензаторите са включени във верига и особено когато една част от една кондензаторна група е включена паралелно с др. част, която вече е захранена (виж прил. D).

Може да бъде необходимо да се намалят тези кратковременни токове на претоварване до приемливи стойности по отношение на кондензатора и апаратурата, чрез включване на кондензаторите през резистор или с поставяне на реактори в захранващата верига на всяка част от групата (виж също 33.2).

Пиковите стойности на токовете на претоварване, дължащи се на превключващите операции трябва да бъдат ограничени на 100In (максимална синусоидална мощност) (виж забел. 2 от 33.1, приложение C и IEC 60871-4).

33. Превключващи и предпазващи устройства

33.1 Съпротивителни изисквания

Превключващите и предпазващите устройства и връзките трябва да бъдат проектирани така, че да могат да понесат ток 1.3 пъти (виж параграф 20) тока, който може да се получи със синусоидално напрежение от r.m.s. стойност, равна на номиналното напрежение при номинална честота. Зависейки от стойността на действителния капацитет, който може да бъде max 1.15 пъти стойността, отговаряща на номиналната му полезна мощност (виж 7.2), този ток може да има максимална стойност 1.3*1.15=1.5In за индивидуалните части (самите кондензатори) и по-ниски стойности за кондензаторните групи.(виж 7.2).

Следователно, хармоничната съставка, ако има такава, може да се получи по-голям нагряващ ефект от съответстващите основни елементи, дължащо се на скин ефекта.

Превключващите и предпазващите устройства и връзките трябва да бъдат способни на издържане на електродинамични и термични натоварвания, които са причинени от кратковременните токове на претоварване с висока амплитуда и честота, които могат да настъпят при включване.

Такива кратковременни ефекти могат да се очакват, когато една част от кондензаторната група е включена паралелно с др. част, която вече е захранена. Като се имат в предвид електродинамичните и термичните натоварвания, те биха натоварили прекомерно предназначените изисквания, специални предпазни мерки трябва да бъдат взети, като тези, обеснени в 32.2 с цел предпазване от токове на претоварване.

D.4 Пускови кратковременни токове

D.4.1 Включване на единична кондензаторна група

където:
Is- върхов пусков ток на групата, [A]
In- номинален ток на кондензаторните групи, [A]
S- мощността при к.с. в точката, където кондензаторът е свързан, [MVA]
Q- в MVar

D.4.2 Включване на кондензаторна група паралелно с друга, захранена кондензаторна група

, където

Is- пикът на пусковия ток на кондензаторната група, [A]
U-напрежение фаза/земя, [V]
Xc- последователно свързаният капацитивен реактанс на фаза, [Ω]
Xl- индуктивният реактанс на фаза между групите, [Ω]
Q1- полезната мощност на кондензаторните групи, които ще бъдат включени, [MVar]
Q2- сумата от полезните мощности на вече захранените кондензаторна(и) група(и),[MVar]

D.5 Разреждащо съпротивление в еднофазен елемент

t- времето за разреждане от до Ur, [s]
R- разреждащото съпротивление, [MΩ]
C- капацитетът, [μF]
Un- номинално напрежение на звено(кондензатор), [V]
Ur- допустимо остатъчно напрежение, [V] (виж параграф 21 за ограничя на t и Ur)

D.6 Време за разреждане до 10% Un

t- времето за разреждане от до Ur, [s]
Un- номинално напрежение на звено(кондензатор), [V]
Ur- допустимо остатъчно напрежение, [V]
t1- времето за разреждане до 10%Un, [s]
Ако ограниченията от параграф 21 са стриктно спазени, тогава:


This free Dreamweaver template created by JustDreamweaver.com